Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/faq/hoe-zit-het-nu-precies-met-de-ancienniteitsvakantiedagen-voor-havenarbeiders

Pagina afdrukken

Hoe zit het nu precies met de anciënniteitsvakantiedagen voor havenarbeiders?

Op hoeveel anciënniteitsvakantiedagen per jaar hebben werknemers recht?

Vanaf 5 t/m 9 jaar anciënniteit: 1 anciënniteitsdag
Vanaf 10 t/m 14 jaar anciënniteit: 2 anciënniteitsdagen
Vanaf 15 t/m 19 jaar anciënniteit: 3 anciënniteitsdagen
Vanaf 20 t/m 24 jaar anciënniteit: 4 anciënniteitsdagen
Vanaf 25 t/m 29 jaar anciënniteit: 5 anciënniteitsdagen
Vanaf 30 t/m 34 jaar anciënniteit: 6 anciënniteitsdagen
Vanaf 35 jaar anciënniteit: 7 anciënniteitsdagen

Opgelet: Aan havenarbeiders van het algemeen contingent die beslissen om hun aanvraag op verminderde arbeidsgeschiktheid ‘VA’ uit te stellen, worden extra anciënniteitsdagen toegekend.

Hoe kunnen werknemers dagen anciënniteitsvakantie opnemen?

  • Als losse havenarbeider kan men anciënniteitsvakantie aanvragen via het elektronisch loket ‘MyCepa’ of via de loketten van afdeling haven van Cepa. Vakantieaanvragen via ‘MyCepa’ dienen te gebeuren ten laatste een half uur vóór de start van de aanwervingszitting van de betrokken dag. Aanvragen via de loketten moeten gebeuren (mits het voorleggen van het werkboek) vóór de aanwervingszitting van de dag waarop men anciënniteitsvakantie wil nemen.

Opgelet:
Anciënniteitsdagen voor juli, augustus, december kan men pas aanvragen vanaf 1 juni.
Anciënniteitsdagen worden niet meer toegestaan op volzette vakantieperioden.Volzette perioden: Er is per categorie en per dag een maximumgrens vastgesteld voor het aantal arbeiders dat vakantie kan nemen. Indien deze grens is bereikt, kan er geen vakantie (in elke vorm) meer genomen worden.
Voor havenarbeiders van de 3de aanwervingszitting is het bovendien niet mogelijk om vakantie (in elke vorm) te nemen op de werkdag vóór een volzette vakantieperiode

  • Werkt men in vast dienstverband, dan neemt men de anciënniteitsdagen op in overleg met de eigen werkgever. Bij akkoord geeft u, de werkgever deze anciënniteitsdagen door aan Cepa per fax of per mail. Een andere mogelijkheid is dat u een schriftelijke toestemming voor de anciënniteitsdagen overhandigt aan uw werknemer (met handtekening en stempel van de firma) dat die persoon dan zelf aan de loketten van Cepa afgeeft.

Hoe gebeurt de betaling?

De vergoeding is gelijk aan het feestdagloon op 1 januari van het vakantiejaar.

  • Losse havenarbeiders ontvangen de vergoeding via de uitbetalingsinstelling. De vergoeding bestaat uit een werkloosheidsuitkering aangevuld met een bijpassing.
  • Werkt men in vast dienstverband dan ontvang je de vergoeding via Cepa (na de wekelijkse verloning).

Opgelet: Voor foremannen, assistent-chef-markeerders en conterbazen, kan de vergoeding voor een anciënniteitsdag bestaan uit een werkloosheidsvergoeding via de uitbetalingsinstelling (na de afgifte van het linkerblad uit het werkboek) en een bijpassing via Cepa (na de wekelijkse verloning). Dit afhankelijk van het aantal gestempelde dagen tijdens de week waarin men een anciënniteitsdag neemt…