Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/over-cepa/disclaimer/

Pagina afdrukken

Disclaimer

Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Cepa cv kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.cepa.be of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites – al dan niet verbonden met Cepa cv – dienen alleen ter informatie van de gebruiker.

Cepa cv aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Cepa cv garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Intellectuele eigendom

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Cepa cv.

De reproductie, mededeling aan en terbeschikkingstelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Het is toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar de website van Cepa, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden: De website mag niet de schijn wekken dat Cepa de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt. De website mag geen onjuiste informatie over Cepa en haar diensten geven. De website mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

Privacy

Verwerking van persoonsgegevens bij consultatie van de website
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer delen wij u mee dat uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt bij het consulteren van deze website. De verantwoordelijke voor de verwerking is Cepa cv, Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen. De verwerking vloeit uitsluitend voort uit de werking van de soft- en hardware bij het consulteren van deze website en heeft geen andere doeleinden. Uw gegevens worden niet aan derden meegedeeld en niet voor andere doeleinden gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens bij registratie en inloggen
Bij het registreren of inloggen gebeurt de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend in functie van de doeleinden waarvoor u registreert of inlogt. De verantwoordelijke voor de verwerking is Cepa cv Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan de rechtspersonen of verenigingen uit onze groep voor wie u registreert of inlogt.

Gebruik van cookies
Cepa.be kan gebruik maken van ‘cookies’, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Recht op inzage – verbetering
U heeft steeds het recht mits voorlegging van uw identiteitsbewijs op inzage van uw persoonsgegevens en in voorkomend geval op verbetering. U kan daarvoor contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling
Cepa cv behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.