Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/faq/wat-moeten-werknemers-doen-als-ze-educatief-verlof-willen-aanvragen

Pagina afdrukken

Wat moeten werknemers doen als ze betaald educatief verlof (BEV) willen aanvragen?

Werknemers bezorgen Cepa bij de start van de cursus het origineel ‘getuigschrift van regelmatige inschrijving’.

  • Voor cursussen die starten vóór 31/10 moeten ze een getuigschrift bezorgen vóór 31/10 van het lopende schooljaar.
  • Voor cursussen die starten na 31/10 of bij laattijdige inschrijving moeten ze ten laatste 15 dagen na inschrijving een getuigschrift bezorgen.

Werknemers bezorgen Cepa tijdens de cursus de originele ‘attesten van nauwgezetheid’.

  • Als ze een modulaire cursus volgen, bezorgen ze driemaandelijkse attesten. Bijvoorbeeld, als ze een module volgen van 1/9 t.e.m. 31/1 moeten ze Cepa twee attesten van nauwgezetheid bezorgen (attest 1: van 1/9 t.e.m. 30/11 en attest 2: van 1/12 t.e.m. 31/1).
  • Als ze een cursus per schooljaar volgen, bezorgen ze een attest per trimester.

Belangrijke opmerkingen hierbij:

  • Als ze meer dan 10% van de effectief gegeven uren (per attest) ongewettigd afwezig waren, volgt er een schorsing van 6 maanden voor het BEV.
  • Als ze de cursus stopzetten/onderbreken, is het belangrijk dat ze Cepa binnen de 5 dagen na stopzetting/onderbreking verwittigen.
  • Als wordt vastgesteld dat ze uren betaald educatief verlof ten onrechte hebben opgenomen (vb. na het laatste examen, wegens te weinig uren gevolgd, tijdens periode van schorsing, …), heeft de werkgever het recht om  de terugbetaling van deze dagen te eisen.

Let op: Na de datum die op het attest vermeld staat bij ‘laatste examen eerste zittijd’ wordt er geen BEV meer toegestaan (uitzondering: deelname tweede zittijd).