Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/uitrusting/berichten/eerste-tussenstap-gezet-in-modernisering-havenarbeid

Pagina afdrukken

Eerste tussenstap gezet in modernisering havenarbeid

Op 26 maart 2014 – exact 1 jaar na de start van de werkgroep ‘Actualisering van de havenarbeid’ – werd een akkoord getekend door de sociale partners. Dit akkoord vormt een belangrijke tussenstap in de verdere modernisering van de havenarbeid.

De Belgische zeehavens behoren tot de belangrijkste economische poorten van België en Europa. De havenwereld is echter volop in verandering als gevolg van containerisatie, globalisatie, specialisatie en technologische ontwikkelingen. Havenbedrijven moeten adequaat kunnen inspelen op deze evoluties. Dit vereist een permanente investering in het versterken van de competitiviteitspositie en duurzame tewerkstelling. Alleen zo kunnen de Belgische zeehavens hun toonaangevende rol blijven vervullen.

In deze context hebben de Belgische werkgevers sinds de economische crisis van 2009 verschillende initiatieven genomen om de havenarbeid te moderniseren. Het initiatief van Minister De Coninck vormt hierop een belangrijke aanvulling. Zij heeft in uitvoering van het regeerakkoord de werkgroep ‘Actualisering van de havenarbeid’ opgestart. In deze werkgroep buigen de sociale partners zich samen met de overheid over drie grote thema’s, namelijk Meer veiligheid, een Betere omkadering en Klantgerichte havens.

Na 1 jaar heeft dit initiatief geleid tot voorstellen die binnen een vooropgestelde timing concreet vorm moeten krijgen. Rond de thema’s Veiligheid en Omkadering werd een goede richting ingezet en werden een aantal concrete pistes bewandeld. Zo wordt er werk gemaakt van een gemoderniseerd recruteringsbeleid waarbij opleiding, begeleiding en evaluatie centraal staan. Ook wordt er ingezet op een versterkt drank- en drugsbeleid en werden engagementen aangegaan om systemen van elektronische aanwerving in de Belgische zeehavens in te voeren.

Over mogelijke oplossingsrichtingen om de competitiviteitspositie van de Belgische zeehavens te versterken werd tussen de sociale partners op nationaal vlak nog geen overeenstemming gevonden. Op dit gebied moet het echte werk dus nog beginnen! De sociale partners engageren zich om de nodige aandacht te schenken aan evoluties binnen de klassieke havenarbeid (algemeen contingent) en verder overleg te plegen om de havenlogistiek te stimuleren. De sociale partners zijn ook overeengekomen om eerst duidelijkheid te bekomen over het standpunt van de Europese Commissie over de Belgische havenarbeidsorganisatie om vervolgens in onderling overleg eventuele aanpassingen door te voeren.

 Met dit initiatief werd dus een eerste stap gezet op het gebied van de veiligheid en de omkadering van havenarbeiders in de Belgische zeehavens. Het werk is echter nog zeker niet af! Het versterken van de competitiviteit van de Belgische havens blijft een permanente bekommernis van de sociale partners en de overheid. De sociale partners willen dan ook de dynamiek die geleid heeft tot dit akkoord niet verloren laten gaan en verbinden zich ertoe constructief deze voorstellen binnen de gestelde timing uit te werken. Zo bouwen we aan de havens van morgen en maximaliseren we de kansen op groei en tewerkstelling!