Pagina URL: http://www.cepa.be/werkgevers/codex/codex-algemeen-contingent

Pagina afdrukken

Codex algemeen contingent

HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED
   
HOOFDSTUK II ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE HAVENARBEID EN DE ERKENDE HAVENARBEIDERS
   
HOOFDSTUK III ARBEIDSDUUR EN UURREGELING
   
HOOFDSTUK IV AANWERVING EN TEWERKSTELLING
   
HOOFDSTUK V BEROEPSCATEGORIEËN
   
Afdeling 1.    Indeling algemeen contingent
Afdeling 2.    Algemene bepalingen
Afdeling 3.    Havenarbeiders algemeen werk
Afdeling 4.    Markeerders
Afdeling 5.    Dokautovoerders en dokautovoerders-kraanmannen
Afdeling 6.    Kuipers
Afdeling 7.    Dekmannen
Afdeling 8.    Opgeheven
Afdeling 9.    Minerai-mannen
Afdeling 10.    Minerai-dekmannen
Afdeling 11.    Containerschadevaststellers
Afdeling 12.    Bestuurders van speciale tuigen
  a) Walkraanmannen
  b) Walkraanmannen / speciale tuigen
  c) Dokautovoerders-kraanmannen / speciale tuigen
Afdeling 13.    Kaderpersoneel
  a) Algemene bepalingen
  b) Forelieden, minerai-forelieden en forelieden-kuiper
  c) Ceelbazen, minerai-ceelbazen en ceelbazen-kuiper
  d) Assistent-chef-markeerders
  e) Chef-markeerders
  f) Conterbazen
  e) Waker-controleurs
   
HOOFDSTUK VI PLOEGENSTELSEL
   
HOOFDSTUK VII STORTGOEDERENBEHANDELING
   
Afdeling 1.    Algemene bepalingen
Afdeling 2.    Stortgoederenbehandeling met grijper
Afdeling 3.    Stortgoederenbehandeling met zuiger, trimmachine of pomp
   
HOOFDSTUK VIII LONEN
   
HOOFDSTUK IX INDELING IN RANGEN
   
HOOFDSTUK X DISCIPLINAIRE MAATREGELEN TEGENOVER HAVENARBEIDERS
   
HOOFDSTUK XI SOCIALE VOORDELEN
   
Afdeling 1.    Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen
Afdeling 2.    Herverdelingsdagen
Afdeling 3.    Eindejaarsconjunctuurpremie
Afdeling 4.    Anciënniteitsvakantie
Afdeling 5.    Tussenkomst in de verplaatsingskosten
Afdeling 6.    Jaarlijkse premie en geschenken in speciën
Afdeling 7.    Reïntegratieprocedure
Afdeling 8.    Verminderd arbeidsgeschikte havenarbeiders
Afdeling 9.    Vergoeding wegens intrekking van de erkenning als havenarbeider wegens medische redenen, andere dan arbeidsongeval of beroepsziekte
Afdeling 10.    Klein verlet
Afdeling 11.    Vergoeding voor betaalde feestdagen
Afdeling 12.    Verbrekingsvergoeding en opzeggingstermijnen
Afdeling 13.    Verlof voor dwingende familiale redenen
Afdeling 14.    Carensdag
Afdeling 15.    Verzekeringen
Afdeling 16.    Bijpassing bij arbeidsongeschiktheid
   
HOOFDSTUK XII VOORKOMING EN BESLECHTING VAN GESCHILLEN
   
HOOFDSTUK XIII ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
   
Afdeling 1.    Erkenningskaarten, inschrijvingskaarten, identificatiekaarten, werkboeken
Afdeling 2.    Afkortingen en codes der beroepscategorieën
Afdeling 3.    Aanwezigheidslijsten
Afdeling 4.    Vakantieregeling
Afdeling 5.    Tijdstip en termijn van betaling van het loon
   
HOOFDSTUK XIV NATIEBAZEN
   
HOOFDSTUK XV VERZOENINGSPROCEDURE
   
HOOFDSTUK XVI BIJZONDERE PARITAIRE BESLISSINGEN
   
HOOFDSTUK XVII MISBRUIK VAN ROESMIDDELEN: ALCOHOL- EN DRUGSBELEID
   
HOOFDSTUK XVIII GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK
   
HOOFDSTUK XIX OPHEFFINGS- EN SLOTBEPALINGEN