Pagina URL: http://www.cepa.be/werkgevers/codex/codex-algemeen-contingent

Pagina afdrukken

Codex algemeen contingent

INHOUD
HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED
HOOFDSTUK II ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE HAVENARBEID EN DE ERKENDE HAVENARBEIDERS
HOOFDSTUK III ARBEIDSDUUR EN UURREGELING
HOOFDSTUK IV AANWERVING EN TEWERKSTELLING
HOOFDSTUK V BEROEPSCATEGORIEËN
Afdeling 1. Indeling algemeen contingent
Afdeling 2. Algemene bepalingen
Afdeling 3. Havenarbeiders algemeen werk
Afdeling 4. Markeerders
Afdeling 5. Dokautovoerders en dokautovoerders-kraanmannen
Afdeling 6. Kuipers
Afdeling 7. Dekmannen
Afdeling 8. Opgeheven
Afdeling 9. Opgeheven
Afdeling 10. Opgeheven
Afdeling 11. Containerschadevaststellers
Afdeling 12. Bestuurders van speciale tuigen
a) Walkraanmannen
b) Walkraanmannen / speciale tuigen
c) Dokautovoerders-kraanmannen / speciale tuigen
Afdeling 13. Kaderpersoneel
a) Algemene bepalingen
b) Forelieden, minerai-forelieden en forelieden-kuiper
c) Ceelbazen, minerai-ceelbazen en ceelbazen-kuiper
d) Assistent-chef-markeerders
e) Chef-markeerders
f) Conterbazen
g) opgeheven
HOOFDSTUK Vbis PLOEGENSTELSELS: ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK VI PLOEGENSTELSEL
HOOFDSTUK VII STORTGOEDERENBEHANDELING
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 2. Stortgoederenbehandeling met grijper
Afdeling 3. Stortgoederenbehandeling met zuiger, trimmachine of pomp
HOOFDSTUK VIII LONEN
HOOFDSTUK IX INDELING IN RANGEN
HOOFDSTUK X DISCIPLINAIRE MAATREGELEN TEGENOVER HAVENARBEIDERS
HOOFDSTUK XI SOCIALE VOORDELEN
Afdeling 1. Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen
Afdeling 2. Herverdelingsdagen
Afdeling 3. Eindejaarsconjunctuurpremie
Afdeling 4. Anciënniteitsvakantie
Afdeling 5. Tussenkomst in de verplaatsingskosten
Afdeling 6. Jaarlijkse premie en geschenken in speciën
Afdeling 7. Reïntegratieprocedure
Afdeling 8. Verminderd arbeidsgeschikte havenarbeiders
Afdeling 9. Vergoeding wegens intrekking van de erkenning als havenarbeider wegens medische redenen, andere dan arbeidsongeval of beroepsziekte
Afdeling 10. Klein verlet
Afdeling 11. Vergoeding voor betaalde feestdagen
Afdeling 12. Verbrekingsvergoeding en opzeggingstermijnen
Afdeling 13. Verlof voor dwingende familiale redenen
Afdeling 14. Medische onderzoeken
Afdeling 15. Verzekeringen
Afdeling 16. Bijpassing bij arbeidsongeschiktheid
HOOFDSTUK XII VOORKOMING EN BESLECHTING VAN GESCHILLEN
HOOFDSTUK XIII ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
Afdeling 1. Erkenningskaarten, identificatiekaarten, werkboeken
Afdeling 2. Afkortingen en codes der beroepscategorieën
Afdeling 3. Aanwezigheidslijsten
Afdeling 4. Vakantieregeling
Afdeling 5. Tijdstip en termijn van betaling van het loon
HOOFDSTUK XIV NATIEBAZEN
HOOFDSTUK XV VERZOENINGSPROCEDURE
HOOFDSTUK XVI BIJZONDERE PARITAIRE BESLISSINGEN
HOOFDSTUK XVII MISBRUIK VAN ROESMIDDELEN: ALCOHOL- EN DRUGSBELEID
HOOFDSTUK XVIII DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO’S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK
HOOFDSTUK XIX OPHEFFINGS- EN SLOTBEPALINGEN