Pagina URL: https://www.cepa.be/digikot/faq/op-welke-locaties-kan-ik-inloggen-op-het-gratis-wifi-netwerk-cepa-haven

Pagina afdrukken

Op welke locaties kan ik inloggen op het gratis wifi-netwerk Cepa Haven?

Je kan inloggen op onderstaande locaties:

  • Het Cepa-gebouw | ma-vrij: 06.00 – 23.00 u.
  • Het aanwervingslokaal | ma-za: 06.15 – 16.30 u.
  • Het opleidingscentrum Ocha | ma-zo: 06.00 – 22.00 u.
  • Het Schaftlokaal aan Ocha (kaai 410) | ma-zo: 08.30 – 19.00 u.
  • Het Schaftlokaal ‘Schaft’ | ma-vrij: 06.00 – 15.30 u.
  • De kledijbedeling | ma-vrij: 07.00 – 18.00 u.
  • MPET-Kaai 1742 | ma-za: 06.00 – 07.15 u. en 12.00 – 16.00 u.