Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/faq/wat-moet-je-doen-als-je-educatief-verlof-wil-aanvragen

Pagina afdrukken

Wat moet je doen als je betaald educatief verlof (BEV) wil aanvragen?

Bezorg Cepa bij de start van de cursus het origineel ‘getuigschrift van regelmatige inschrijving’.

  • Voor cursussen die starten vóór 31/10 moet je een getuigschrift bezorgen vóór 31/10 van het lopende schooljaar.
  • Voor cursussen die starten na 31/10 of bij laattijdige inschrijving moet je ten laatste 15 dagen na inschrijving een getuigschrift bezorgen.

Bezorg Cepa tijdens de cursus de originele ‘attesten van nauwgezetheid’.

  • Als je een modulaire cursus volgt, bezorg je driemaandelijkse attesten. Bijvoorbeeld, als je een module volgt van 1/9 t.e.m. 31/1 moet je Cepa twee attesten van nauwgezetheid bezorgen (attest 1: van 1/9 t.e.m. 30/11 en attest 2: van 1/12 t.e.m. 31/1).
  • Als je een cursus per schooljaar volgt, bezorg je een attest per trimester.

Belangrijke opmerkingen hierbij:

  • Als je meer dan 10% van de effectief gegeven uren (per attest) ongewettigd afwezig bent, volgt er een schorsing van 6 maanden voor het BEV.
  • Als je de cursus stopzet/onderbreekt, is het belangrijk dat je Cepa binnen de 5 dagen na stopzetting/onderbreking verwittigt.
  • Als wordt vastgesteld dat je uren betaald educatief verlof ten onrechte hebt opgenomen (vb. na het laatste examen, wegens te weinig uren gevolgd, tijdens periode van schorsing, …), heeft de werkgever het recht om  de terugbetaling van deze dagen te eisen.

Let op: Na de datum die op het attest vermeld staat bij ‘laatste examen eerste zittijd’ wordt er geen BEV meer toegestaan (uitzondering: deelname tweede zittijd).