Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/help/privacy-policy-inschrijving/

Pagina afdrukken

Privacy Policy – Inschrijving

1. Introductie en doel van de privacyverklaring

De Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen, hierna ook ‘Cepa’ genoemd, hecht een groot belang aan de privacy en een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de Gebruiker (de persoon dewelke zich inschrijft). Daarbij respecteert Cepa steeds de eisen uit de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). In deze privacyverklaring wil Cepa op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe Cepa uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt.

Cepa wenst de Gebruiker de mogelijkheid te bieden zich aan te melden voor een informatiesessie betreffende het werken in de Haven van Antwerpen. Om zich aan te melden, dient de Gebruiker het inschrijvingsformulier correct in te vullen opdat Cepa de Gebruiker nadien kan contacteren. De gevraagde Informatie, inclusief persoonlijke Informatie en persoonsgegevens, heeft Cepa nodig om hierin te slagen. Deze privacyverklaring betreft specifiek deze persoonsgegevens.

Doorheen de tekst van deze privacyverklaring wordt melding gemaakt van persoonsgegevens. Deze gegevens zijn de persoonsgegevens die u invult in het contactformulier, door middel dewelke een Gebruiker geïdentificeerd en nadien gecontacteerd kan worden.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Cepa?

2.1 Persoonsgegevens die Cepa reeds bezit

In de regel bezit Cepa nog geen Informatie (incl. persoonsgegevens) van de Gebruiker. In de uitzonderlijke situatie dat Cepa de Informatie (incl. persoonsgegevens) reeds bezit, wordt deze vervangen door de nieuwe, ingevoerde Informatie.

2.2 Persoonsgegevens die de Gebruiker aan Cepa bezorgt

Cepa verwerkt de persoonsgegevens die Gebruiker zelf aan Cepa bezorgt via het inschrijvingsformulier. Cepa gebruikt deze persoonsgegevens enkel voor de doeleinden waarvoor de Gebruiker ze bezorgt, nl. de registratie van personen die interesse vertonen in de informatiesessie betreffende het werken in de Haven van Antwerpen. Deze Informatie (incl. persoonsgegevens) wordt vervolgens door Cepa verwerkt in haar systemen om toe te laten dat alle Informatie (incl. persoonsgegevens) correct verwerkt wordt en de nodige acties (contactopname, enz.) uitgevoerd kunnen worden.

3. Waarom verzamelt en verwerkt Cepa deze persoonsgegevens?

Cepa verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker voor volgende doeleinden:

 • Het correct registreren van Gebruikers;
 • De correcte verwerking van deze Informatie teneinde de Gebruikers te contacteren en informeren;
 • De correcte verwerking van wijzigingen aan Informatie.

4. Met wie deelt Cepa de persoonsgegevens?

4.1 Intern

Cepa zorgt er steeds voor dat de toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruiker binnen de organisatie beperkt is tot de medewerkers die effectief toegang nodig hebben om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor de Gebruiker de gegevens bezorgde.

4.2 Extern

In de regel deelt Cepa geen persoonsgegevens van Gebruikers met derden, behoudens in die situaties waar dit noodzakelijk is voor de correcte verwerking van deze persoonsgegevens.

Cepa verkoopt geen persoonsgegevens of enige andere Informatie van de Gebruiker aan derde partijen, noch geven zij deze persoonsgegevens door aan derden behoudens aan organisaties die verbonden zijn met Cepa en over deze persoonsgegevens moeten beschikken (eerste hulp, opleidingen en dergelijke meer).

5. Hoelang bewaart Cepa de persoonsgegevens?

Als algemeen principe geldt dat Cepa de persoonsgegevens van de Gebruiker niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bovendien verwijdert Cepa de persoonsgegevens van de Gebruiker zonder onnodige vertraging wanneer de Gebruiker Cepa hiertoe verzoekt en dit verzoek ontvankelijk is (zie deel 6 van deze privacyverklaring). Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn worden de persoonsgegevens definitief verwijderd.

6. Rechten met betrekking tot de persoonsgegevens

Met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens heeft de Gebruiker steeds het recht op:

 • het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door hem of haar verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • een verzoek tot inzage van zijn of haar persoonsgegevens;
 • een verzoek tot rectificatie van zijn of haar persoonsgegevens;
 • een verzoek tot beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens;
 • een verzoek tot de algehele verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens;
  een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat de Gebruiker verzoekt om zijn of haar gegevens over te dragen naar hem of haar of zelfs naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft);
 • een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunnen bezorgd worden via de kanalen uit deel 9 van deze privacyverklaring. Als de Gebruiker niet tot een oplossing komt met Cepa, heeft hij of zij steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam ‘Privacycommissie’) conform de bepalingen uit deel 11 van deze privacyverklaring.

7. De beveiliging van de persoonsgegevens

Cepa levert veel inspanningen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met de persoonsgegevens van de Gebruiker tegen te gaan. Verder implementeert Cepa de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo een manier ook de bescherming van de rechten van de Gebruiker. Cepa zorgt ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig.

8. Uitwisseling van gegevens buiten de EER

Cepa maakt geen persoonsgegevens over aan personen of organisaties, waarbij desbetreffende persoonsgegevens de EER zouden verlaten. Ook alle IT infrastructuur (datacentra, servers) van Cepa bevindt zich eveneens binnen de EER.

9. Recht tot klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

De Gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De Gegevensbeschermingsautoriteit is steeds te bereiken:
Schriftelijk: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefonisch: +32 2 274 48 00
Email: contact@apd-gba.be
Voor meer informatie kan de Gebruiker steeds de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit bezoeken op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

10. Wijzigingen aan de privacyverklaring

Cepa kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. Cepa moedigt de Gebruikers daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat hij of zij steeds op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op hem of haar.

11. Contactgegevens

De Gebruiker kan Cepa steeds bereiken op onderstaande adressen:

Cepa cv
Brouwersvliet 33 bus 7, 2000 Antwerpen
prisec@cepa.be