Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/help/privacy-policy/

Pagina afdrukken

Privacy Policy

Cepa en Privacy – Uw gegevens en ons respect.

Bij Cepa verdedigen we dag in, dag uit de belangen van onze mensen. Het is dan ook meer dan logisch dat wij u en uw persoonsgegevens absoluut respecteren. Hiertoe handelen wij conform de geldende privacywetgeving en met de nodige transparantie om u op een efficiënte en effectieve wijze te informeren over uw rechten en welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Wij raden u aan om onze Privacyverklaring door te nemen zodat u volledig op de hoogte bent van onze verwerkingsactiviteiten, uw rechten en hoe u ons kan contacteren bij vragen of opmerkingen. Uiteraard staan de gebruikelijke kanalen om ons te bereiken steeds open voor u!

Cepa, Ocha of nog iemand anders? Door de containers de terminal niet meer te zien?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en systemen van Cepa, uitgebreid met de activiteiten en systemen van de volgende organisaties dewelke verbonden zijn met Cepa en die in deze worden vertegenwoordigd door Cepa. Meer informatie over de organisaties vindt u hieronder:

 • De organisatie ‘Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen’ (‘Cepa’), een coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Brouwersvliet 33 bus 7, 2000 Antwerpen, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0404.759.323.
 • De organisatie ‘Sociale Inrichting der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen’ (‘Siwha’), een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht met zetel te Brouwersvliet 33 bus 7, 2000 Antwerpen, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0404.759.818.
 • De organisatie ‘Opleidingscentrum voor Havenarbeiders’ (‘Ocha’), een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht met zetel te Brouwersvliet 33 bus 7, 2000 Antwerpen, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0420.873.694.
 • De organisatie ‘Infocenter Dangerous Goods’ (‘Indago’), een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht met zetel te Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0886.711.246.

Met het oog op een goede leesbaarheid zal in dit document steeds verwezen worden naar ‘Cepa’ en niet naar ‘Siwha’, ‘Ocha’ en/of ‘Indago’, ook wanneer de gegevensverwerking door één van deze organisaties gebeurt.

Alle communicatie, dan wel naar Cepa dan wel naar één van de andere organisaties, verloopt steeds via Cepa. De wijze waarop u met Cepa contact kan opnemen, vindt u onderaan dit document.

Communicatie met Cepa – Alle kanalen leiden naar Cepa.

Cepa heeft op verschillende manieren contact met u. Van traditionele brieven per post tot en met specifieke state-of-the-art applicaties, Cepa heeft een vlot contact met haar mensen en bezoekers hoog in het vaandel staan.
Het is belangrijk om te weten dat deze Privacyverklaring geldig is op alle communicatiekanalen, waarmee u met Cepa contact heeft of kan hebben, zo ook de website(s) van en/of beheerd door Cepa:

Deze Privacyverklaring is gericht aan alle personen met wie Cepa contact heeft, van havenarbeider tot bezoeker van onze website(s).

Uw profiel bij Cepa – Uw rechtstreekse toegang tot informatie.

Op enkele van onze communicatiekanalen is er in de mogelijkheid voorzien om door middel van een persoonlijke account in te loggen. Dergelijke accounts laten u toe om persoonlijke informatie te zien, te wijzigen en te verwijderen. Het is van belang om uw gegevens in deze account(s) steeds accuraat en up-to-date te houden.

Teneinde u toegang tot uw persoonlijke account te kunnen geven, dient Cepa enkele gegevens van u te verwerken. Deze gegevens worden in een veilige omgeving verwerkt, met alle respect voor uw privacy.

Uw persoonsgegevens

1.Gegevens die u aan ons overmaakt

Afhankelijk van uw relatie met Cepa, zal Cepa bepaalde persoonsgegevens aan u vragen om deze te verzamelen en vervolgens te verwerken en te bewaren. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals: naam en voornaam, emailadres, fysiek adres, geboortedatum, geslacht, rekeningnummer en dergelijke meer. Het spreekt voor zich dat de categorieën en de hoeveelheid van de gegevens (volledig) afhankelijk is van de intensiteit van de relatie tussen uzelf enerzijds en Cepa anderzijds.

Ongeacht het kader waarin u persoonsgegevens aan Cepa bezorgt, zal Cepa steeds enkel en alleen de benodigde persoonsgegevens verzamelen en verwerken, die zij nodig heeft voor de specifieke relatie die u heeft met Cepa. Het niet meedelen van deze benodigde informatie kan dan ook leiden tot de onmogelijkheid om de relatie tussen uzelf en Cepa vorm te geven, zoals bijvoorbeeld in kader van een arbeidsovereenkomst of wanneer een wettelijke bepaling Cepa verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verzamelen en te verwerken.

2. Gegevens die wij verzamelen doorheen de relatie

Doorheen de relatie tussen uzelf en Cepa, verzamelt Cepa gegevens over u, veelal omdat deze gegevens nodig zijn binnen de relatie tussen uzelf en Cepa, denk maar aan het correct bijhouden van contactgegevens en arbeidsprestaties.

Daarnaast verzamelt en verwerkt Cepa ook (technische) gegevens van de door u gebruikte toestellen (computer, tablet, smartphone), dewelke u gebruikt om de websites en/of applicaties van Cepa te bezoeken dan wel gebruiken. Deze gegevens worden verwerkt en verzamelt door Cepa om deze diensten continu te verbeteren en te optimaliseren. Deze gegevens worden verzameld middels de applicatie zelf of door cookies, voor meer informatie over onze cookies, de informatie die zij verzamelen en voor welke doeleinden zij dit doen, kan u ons Cookiebeleid lezen.

3. Gegevens verkregen van derden

Afhankelijk van uw relatie met Cepa, zal Cepa mogelijks uw persoonsgegevens ontvangen van derde partijen. Dit kunnen de bovenvermelde organisaties zijn, overheidsinstanties, leden van Cepa (bedrijven in de haven) en dergelijke meer. Ook hier verzamelt en verwerkt Cepa louter de gegevens die zij oa. nodig heeft in de uitvoering van haar taak, teneinde de overeenkomst met u te respecteren en haar belangen te behartigen en te beschermen.

Onze doeleinden om uw gegevens te verwerken, kortom het ‘waarom’.

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, dient elke organisatie – dus ook Cepa – te garanderen dat de verwerking rechtmatig is. Een verwerking is rechtmatig als: toestemming werd verkregen of als ze gebeurt in kader van de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting, ter bescherming van vitale belangen, een taak van algemeen belang of ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de organisatie die gegevens verwerkt.
Hieronder in meer detail:

1. Toestemming

In de regel verwerkt Cepa geen persoonsgegevens op basis van verkregen toestemming om deze gegevens te verwerken. Hierop zijn slechts in beperkte mate uitzonderingen, waarbij ook de omvang van de verwerkte gegevens telkens beperkt is, voornamelijk in kader van communicatie middels de website.

Wanneer u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u ook steeds het recht om deze toestemming terug in te trekken. Dit kan u door Cepa te contacteren middels de contactgegevens dewelke u onderaan deze Privacyverklaring kan vinden.

2. Uitvoering van een overeenkomst

Afhankelijk van uw relatie met Cepa, is het mogelijk dat Cepa uw persoonsgegevens dient te verwerken teneinde een overeenkomst tussen uzelf en Cepa uit te voeren. Het niet akkoord gaan met de verwerking op basis van de uitvoering van deze overeenkomst, impliceert in vele situaties het beëindigen van deze overeenkomst en de relatie tussen uzelf en Cepa.

Enkele voorbeelden van overeenkomsten waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden:
1. Arbeidsovereenkomsten: identiteitsgegevens, gezondheid, loon, enz.
2. Overeenkomsten met freelancers en leveranciers: identiteitsgegevens, facturatiedetails, enz.

3. Wettelijke verplichting

Afhankelijk van de omstandigheden, bestaat de mogelijkheid dat Cepa uw persoonsgegevens moet verwerken vanuit een wettelijke verplichting.

Dit is bijvoorbeeld het geval in kader van facturatie, maar ook bijvoorbeeld bepaalde medische gegevens in kader van een arbeidsongeval.

4. Gerechtvaardigd belang

Cepa mag, afhankelijk van de omstandigheden, uw persoonsgegevens verwerken vanuit een gerechtvaardigd belang. Cepa kan dit doen met het oog op het beschermen van hun eigendom en rechten, maar ook om de dienstverlening te verbeteren.

Het doorgeven van uw persoonsgegevens

1. Aan bedrijven rondom Cepa

Afhankelijk van de relatie die u heeft met Cepa, kan Cepa uw persoonsgegevens ontvangen van en/of overmaken aan organisaties rondom Cepa, opgelijst in hoofdstuk 1 van deze Privacyverklaring, dit voor alle doeleinden van Cepa zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is van toepassing op hen, waardoor ook deze organisaties gebonden zijn aan de inhoud van deze Privacyverklaring. De uitwisseling van uw persoonsgegevens tussen deze organisaties gebeurt louter vanuit de noodzakelijkheid teneinde uw persoonsgegevens te verwerken, steeds conform de inhoud van deze Privacyverklaring.

2. Aan leveranciers

Afhankelijk van de relatie die u met Cepa heeft, kan Cepa uw persoonsgegevens ontvangen van en/of overmaken aan leveranciers, tussenpersonen of andere dienstenverleners met het oog op het leveren van een specifiek(e) product/dienst. Cepa zal uw persoonsgegevens enkel en alleen ontvangen van en/of overmaken aan dergelijke partijen in die gevallen waar dit absoluut noodzakelijk is.

3. Leden van Cepa

Afhankelijk van de relatie die u met Cepa heeft, kan Cepa uw persoonsgegeven ontvangen van en/of overmaken aan organisaties dewelke lid zijn van Cepa. Deze leden zijn in de regel organisaties gelegen in de Haven van Antwerpen, welke gebruik maken van de dienstverlening van Cepa en welke havenarbeiders tewerkstellen in het havengebied van de Haven van Antwerpen.

4. Overheid

Afhankelijk van de relatie die u met Cepa heeft, kan Cepa uw persoonsgegevens ontvangen van en/of overmaken aan diensten van de Belgische en/of Vlaamse Overheid allerlei. Binnen deze Privacyverklaring wordt onder overheid ook elke instantie, organisatie of andere vereniging verstaan die een taak van algemeen belang behartigt en dewelke uw persoonsgegevens nodig heeft van dan wel overmaakt aan Cepa.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

In de regel maakt Cepa geen persoonsgegevens over aan organisaties of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

In het uitzonderlijke geval van gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte, zal Cepa enkel en alleen persoonsgegevens uitwisselen met ontvangende verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers dewelke voldoende garanties bieden qua beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Doorheen de gehele werking van Cepa, staan respect en veiligheid voor u en uw persoonsgegevens steeds centraal. Cepa neemt dan ook gangbare, moderne en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, organisatorisch als op juridisch vlak. Zodoende beschermt Cepa uw persoonsgegevens van ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

De bescherming van uw persoonsgegevens is onze verantwoordelijkheid, maar ook u kan ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en beschermd blijven. Deel nooit inloggegevens zoals accountnamen en/of paswoorden met derden, maak gebruik van moderne en veilige antivirussoftware en ga veilig om met het internet.

Bewaartermijnen

Het is voor Cepa niet mogelijk om op summiere wijze mee te delen hoelang zij uw persoonsgegevens bewaart. Cepa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig, wat maakt dat de effectieve bewaartermijn afhankelijk is van de verwerkingen die gebeuren met deze persoonsgegevens.

Daarnaast is het ook mogelijk dat Cepa uw persoonsgegevens voor een langere termijn dient te bewaren vanuit een wettelijke verplichting. Ook mag Cepa uw persoonsgegevens bewaren voor onderzoek en statistiek, op voorwaarde dat deze gegevens geanonimiseerd worden. Hierdoor kan men op basis van de overblijvende persoonsgegevens niet opmaken dat het uw persoonsgegevens betreft.

Wenst u alsnog specifieke informatie over de bewaartermijnen van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Cepa middels de contactgegevens dewelke u onderaan deze Privacyverklaring kan vinden.

Uw rechten inzake uw privacy

Mede dankzij de invoering van de AVG, staan de rechten van het individu wiens persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en bewaard worden eindelijk centraal. Cepa doet er alles aan om deze rechten te verdedigen, ook door zelf een zo goed mogelijke dienstverlening aan te bieden.
We zetten uw belangrijkste rechten betreffende uw privacy even op een rijtje:

1. Toegang en wijziging

U heeft steeds het recht op toegang tot (lees: inzage in) uw persoonsgegevens. U heeft tevens het recht om uw persoonsgegevens te (laten) wijzigen om deze te laten overeenstemmen met de werkelijkheid. Wij vragen u dan ook om bij wijziging van uw gegevens, ons hiervan op de hoogte te brengen zodat wij steeds over juiste informatie beschikken.

2. Verbetering

Merkt u dat Cepa over foutieve gegevens beschikt, dan staat het u steeds vrij om ons hierover te contacteren. In dergelijke situatie zullen wij uw gegevens verbeteren zodat deze overeenkomen met de werkelijkheid. In de gevallen waar u uw persoonsgegevens zelf kan aanpassen, willen wij u vragen om van deze mogelijkheid gebruik te maken zodat wij steeds over de juiste informatie beschikken.

3. Verwijdering

In bepaalde situaties heeft u het recht om te verzoeken dat Cepa (een deel van) uw persoonsgegevens verwijdert. Voorbeelden van zo’n situaties zijn: de persoonsgegevens werden onterecht verwerkt, omwille van wettelijke verplichtingen moeten de gegevens verwijderd worden, de persoonsgegevens werden verwerkt op basis van toestemming dewelke u heeft ingetrokken, enz.
Let wel, dit is dus geen absoluut recht. Indien Cepa gegronde redenen heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, conform deze Privacyverklaring, dan mag Cepa dit doen ook wanneer u wenst dat Cepa al uw persoonsgegevens verwijdert.

4. Beperking

U hebt tevens het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Onder meer in volgende situaties kan u van dit recht gebruik maken:

 • indien u aangeeft dat uw persoonsgegevens niet juist zijn en Cepa enige tijd nodig heeft om dit na te kijken, in deze periode kan u het gebruik (laten) beperken;
 • indien Cepa uw persoonsgegevens onterecht verwerkt en u geen gebruik maakt van het recht om deze gegevens te laten verwijderen;
 • indien u niet akkoord bent met het feit dat Cepa uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, in de periode om de afweging na te kijken kan u het gebruik (laten) beperken.

5. Bezwaar

Tenslotte heeft u ook het recht om in bepaalde situaties bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorbeelden van dergelijke situaties:
1. Indien u niet akkoord bent met het feit dat Cepa uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (zie tevens hierboven bij ‘Beperking’);
2. Indien u niet akkoord gaat met (eventuele) direct marketing en profilering hieromtrent.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Het is mogelijk dat Cepa deze Privacyverklaring in de toekomst zal aanpassen, teneinde deze steeds accuraat en relevant te houden. Deze ‘nieuwe’ versie treedt in werking vanaf de publicatie door Cepa. Daarom verzoeken wij u om regelmatig deze Privacyverklaring na te kijken op eventuele aanpassingen, zodat u steeds over de meest up-to-date informatie beschikt.

Contact

Indien u contact wenst op te nemen met Cepa kan dit op volgende wijze:

 • Post: Cepa, Brouwersvliet 33 bus 7, 2000 Antwerpen
 • Email: secretariaat@cepa.be
 • Telefoon: 03 221 97 11

Indien u contact wenst op te nemen met de afdeling verantwoordelijk voor privacy en informatiebeveiliging, kan dit op volgende wijze:

 • Post: Cepa, PriSec afdeling, Brouwersvliet 33 bus 7, 2000 Antwerpen
 • Email: prisec@cepa.be

Datum van publicatie

14 juni 2024