Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veilig-transporteren-met-indago/tunnelbeperkingscode-adr-lidstaten/

Pagina afdrukken

Tunnelbeperkingscode – ADR-lidstaten

Gevaarlijke stoffen mogen niet zomaar door alle tunnels worden vervoerd. Sinds 1 januari 2010 moeten de tunnels van de ADR-lidstaten een tunnelbeperkingscode toegewezen krijgen.

De volgende tunnelbeperkingen zijn van toepassing in België :

Tunnelbeperkingen in België

De meest recente tunnelbeperkingscodes per land vind je op de volgende website:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.html

Zie hiervoor rubriek : “ Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)”.

Het gaat hierbij om de volgende tunnelbeperkingscodes :

Tunnelcategorie A

Geen enkele beperking van het vervoer van gevaarlijke goederen ;

Tunnelcategorie B

Beperking van het vervoer van de gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing kunnen veroorzaken ;
Van de volgende gevaarlijke goederen wordt aangenomen dat ze aan dit criterium voldoen :

Klasse 1 : Compatibiliteitsgroepen A en L ;
Klasse 3 : Classificatiecode D (UN-nummers 1154, 1559, 3064, 3343, 3357 en 3379) ;
Klasse 4.1 : Classificatiecode D en DT ; en
Zelfontledende stoffen van type B (UN-nummers 3221, 3222, 3231 en 3232) ;
Klasse 5.2 : Organische peroxides van type B (UN-nummers 3101, 3102, 3111 en 3112).
Wanneer de totale netto massa van ontplofbare stoffen per transporteenheid groter is dan 1.000 kg :
Klasse 1 : Subklassen 1.1, 1.2 en 1.5 (met uitzondering van de compatibiliteitsgroepen A en L).
Wanneer ze in tanks vervoerd worden :
Klasse 2 : Classificatiecodes F, TF en TFC ;
Klasse 4.2 : Verpakkingsgroep I ;
Klasse 4.3 : Verpakkingsgroep I ;
Klasse 5.1 : Verpakkingsgroep I.

Tunnelcategorie C

Beperking van het vervoer van de gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing, een grote ontploffing of het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen kunnen veroorzaken ;
Van de volgende gevaarlijke goederen wordt aangenomen dat ze aan dit criterium voldoen 6 :

  • de gevaarlijke goederen die onderworpen zijn aan beperkingen in tunnels van categorie B ; en
  • de volgende gevaarlijke goederen :
Klasse 1 : Subklassen 1.1, 1.2 en 1.5 (met uitzondering van de compatibiliteitsgroepen A en L) ; en
Subklasse 1.3 (compatibiliteitsgroepen H en J) ;
Klasse 7 : UN-nummers 2977 en 2978.
Wanneer de netto massa van ontplofbare stoffen per transporteenheid groter is dan 5.000 kg :
Klasse 1 : Subklasse 1.3 (compatibiliteitsgroepen C en G).
Wanneer ze in tanks vervoerd worden :
Klasse 2 : Classificatiecodes 2A, 2O, 3A en 3O, en de classificatiecodes die enkel de letter T bevatten of de lettercombinaties TC, TO en TOC ;
Klasse 3 : Verpakkingsgroep I voor de classificatiecodes FC, FT1, FT2 en FTC ;
Klasse 6.1 : Verpakkingsgroep I
Klasse 8: Verpakkingsgroep I voor de classificatiecodes CT1, CFT en COT.

Tunnelcategorie D

Beperking van het vervoer van de gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing, een grote ontploffing, het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen of een grote brand kunnen veroorzaken ;
Van de volgende gevaarlijke goederen wordt aangenomen dat ze aan dit criterium voldoen :

  • de gevaarlijke goederen die onderworpen zijn aan beperkingen in tunnels van categorie C ; en
  • de volgende gevaarlijke goederen :
Klasse 1 : Subklasse 1.3 (compatibiliteitsgroepen C en G) ;
Klasse 2 : Classificatiecodes F, FC, T, TF, TC, TO, TFC en TOC ;
Klasse 4.1 : Zelfontledende stoffen van types C, D, E en F ; en
UN-nummers 2956, 3241, 3242 en 3251 ;
Klasse 5.2 : Organische peroxides van types C, D, E en F ;
Klasse 6.1 : Verpakkingsgroep I voor de classificatiecodes TF1 en TFC ; en
Rubrieken van bij inademen giftige stoffen (UN-nummers 3381 tot en met 3390) ;
Klasse 8 : Verpakkingsgroep I voor de classificatiecodes CT1, CFT en COT ;
Klasse 9 : Classificatiecodes M9 en M10.
Wanneer ze losgestort of in tanks vervoerd worden :
Klasse 3
Klasse 4.2 : Verpakkingsgroep II :
Klasse 4.3 : Verpakkingsgroep II :
Klasse 6.1 : Verpakkingsgroep II ; en
Verpakkingsgroep III voor de classificatiecode TF2 ;
Klasse 8 : Verpakkingsgroep I voor de classificatiecodes CF1, CFT en CW1 ; en
Verpakkingsgroep II voor de classificatiecodes CF1 en CFT ;
Klasse 9 : Classificatiecodes M2 en M3.

Tunnelcategorie E

Beperking van het vervoer van alle gevaarlijke goederen met uitzondering van deze goederen waarvoor
“(-)” is aangegeven in kolom (15) van tabel A van hoofdstuk 3.2 en van het vervoer van alle gevaarlijke
goederen in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk 3.4, indien de hoeveelheden meer dan 8 ton totale bruto massa per transporteenheid bedragen.

Opmerking : Voor de gevaarlijke goederen die bij de UN-nummers 2919 en 3331 ingedeeld zijn, kunnen beperkingen van de doorgang door tunnels evenwel deel uitmaken van de speciale overeenkomst die door de bevoegde overheid of overheden op basis van 1.7.4.2 wordt goedgekeurd.