Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veilig-transporteren-met-indago/informatie-over-veilig-transporteren/

Pagina afdrukken

Informatie over veilig transporteren

Gaandeweg raakte de transportsector strikter gereglementeerd. Naast het verkeersreglement gelden tal van regionale, nationale en internationale bepalingen. Die gaan vaak een stap verder en focussen bijvoorbeeld ook op het inperken van de milieu-impact van transport. Meer informatie hierover vind je bij INDAGO.

Welke informatie over veilig transporteren is belangrijk?

Het ADR-verdrag regelt zowel nationaal als internationaal wegtransport van gevaarlijke goederen. Voor multimodaal transport, vooral in havens en aan de binnenwateren, is een goede kennis en correcte toepassing van andere regelgevingen noodzakelijk. Het gaat meer bepaald om RID (spoorvervoer), ADN (vervoer via de binnenwateren) en IMDG (zeevervoer).

In grote lijnen legt deze wetgeving uit welke voorschriften de personen die bij het transport betrokken zijn, moeten naleven op vlak van opleiding, uitrusting aan boord, toegelaten transportdocumenten, enzovoort.

Niet enkel de transporteur, maar ook zijn opdrachtgever, de expediteur, de belader, de verpakker, enz. moeten op de hoogte zijn van de regelgeving. Het volstaat niet dat enkele personen van het management de regels kennen. De informatie moet op een begrijpelijke manier doorstromen naar de werkvloer. De meest relevante en accurate informatie over ADR-, RID-, ADN- en IMDG-voorschriften en over de reglementering van de Havenkapiteinsdienst kan u online terugvinden. Alle wetgeving kan u ook in de tabel hieronder raadplegen.

WETGEVING Wetgeving tabel BIJKOMENDE INFO / CONTACT BEVOEGDE OVERHEID
K.B. van 5 juli 2006 DOC KB 060705 veiligheidsadviseur Beroepsbekwaamheid v/d veiligheidsadviseur
K.B. van 1 maart 2019 Boetecatalogus BS 01_04_2019 Boetecatalogus Vlaams Gewest 2019
ADR 2021 ADR 2021 - Inleiding
ADR 2021 - Inhoudstafel
ADR 2021 bijlage A-deel1
ADR 2021 bijlage A-deel2
ADR 2021 bijlage A-deel3
ADR 2021 bijlage A-deel3 - TABEL A
ADR 2021 -4-talige ADR stoffenlijst - Excel formaat
ADR 2021 bijlage A-deel3 - TABEL B
ADR 2021 bijlage A-deel4
ADR 2021 bijlage A-deel5
ADR 2021 bijlage A-deel6
ADR 2021 bijlage A-deel7
ADR 2021 bijlage B-deel8
ADR 2021 bijlage B-deel9
Vlaams Gewest :

Wetgeving :

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaams huis voor verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20 bus 2
B-1000 BRUSSEL
T: 02 553 71 24
E: https://www.mow-contact.be/
W:https://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/adr/index.php

Wegcontroles in het kader van ADR:

Agentschap Wegen en Verkeer
Planning en Coördinatie
Koning Albert II-Laan 20 bus 4
B-1000 BRUSSEL
W: https://wegenenverkeer.be/wegeninspectie


Waals gewest:

SPW Wallonie
DRIGM – ADR/ADN
Avenue Prince de Liège 15
B-5100 Namur
T: 081 33 66 60
F: 081 33 65 44
E: adr.adn@spw.wallonie.be
W: http://environnement.wallonie.be/ADR-ADN/


Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Directie Wegverkeer
Vooruitgangstraat 80/1
B-1035 Brussel
T: 0800 94 001
E: adr@gob.brussels
W: https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/transport-van-gevaarlijke-goederen-over-de-weg


België :

Informatie over ontplofbare stoffen (klasse 1)

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Controle (inspecties en certificaten)
T: 022 77 83 90
F: 022 77 54 13
E: ctrl.adr@economie.fgov.be
W:http://economie.fgov.be/nl/

Centrale Dienst Springstoffen

T: 022 77 62 09
F: 022 77 54 14
E: explo@economie.fgov.be
W:http://economie.fgov.be/nl/

Informatie over radioactieve stoffen (klasse 7)

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Dienst Invoer en vervoer
T: 022 89 21 81
F: 022 89 21 82
E: transport@fanc.fgov.be
W:https://fanc.fgov.be/nl/informatiedossiers/vervoer-van-radioactieve-stoffen
ADR 2023 ADR 2023 - Inleiding
ADR 2023 - Inhoudstafel
ADR 2023 bijlage A-deel1
ADR 2023 bijlage A-deel2
ADR 2023 bijlage A-deel3
ADR 2023 bijlage A-deel3 - TABEL A
ADR 2023 bijlage A-deel3 - TABEL B
ADR 2023 bijlage A-deel4
ADR 2023 bijlage A-deel5
ADR 2023 bijlage A-deel6
ADR 2023 bijlage A-deel7
ADR 2023 bijlage B-deel8
ADR 2023 bijlage B-deel9
ADR 2023 - 4 talige stoffenlijst
ADN 2021 ADN 2021 De Vlaamse Waterweg
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
T: 09 292 12 31 (Dhr. Kristof Roggeman)
E: kristof.roggeman@wenz.be
W: www.vlaamsewaterweg.be
RID 2021 RID 2021-inleiding
RID 2021-deel1
RID 2021-deel2
RID 2021-deel3
RID 2021-deel3 - TABEL A
RID 2021-deel3 - TABEL B
RID 2021-deel4
RID 2021-deel5
RID 2021-deel6
RID 2021-deel7
RID 2021-niet officieel deel
FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Spoorbeleid
Dienst Gevaarlijke Goederen
Vooruitganstraat 56
1210 Brussel
T: 02 277 39 04 of 02 277 30 34
E:gevaarlijkegoederen@mobilit.fgov.be

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
T: 02 277 39 16
E: caroline.bailleux@nsarail.fgov.be
W: http://mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/nationale_veiligheidsinstantie
RID 2023 RID 2023-inleiding
RID 2023-deel1
RID 2023-deel2
RID 2023-deel3
RID 2023-deel3 - TABEL A
RID 2023-deel3 - TABEL B
RID 2023-deel4
RID 2023-deel5
RID 2023-deel6
RID 2023-deel7
RID 2023-niet officieel deel
FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Spoorbeleid
Dienst Gevaarlijke Goederen
Vooruitganstraat 56
1210 Brussel
T: 02 277 39 04 of 02 277 30 34
E:gevaarlijkegoederen@mobilit.fgov.be

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
T: 02 277 39 16
E: caroline.bailleux@nsarail.fgov.be
W: http://mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/nationale_veiligheidsinstantie
IMDG-code IMDG code 2022 (Duitse versie)
IMDG code amdt 40_20 (Engelse versie)
IMDG code amdt 40_20 (Engelse versie)
FOD Mobiliteit en Vervoer
E: hazmat.mar@mobilit.fgov.be
ICAO-TI Website ICAO FOD Mobiliteit en Vervoer – Directoraat-generaal Luchtvaart
T: 02/ 277 43 11 - F: 02/ 277 42 59
IATA-DGR Website IATA FOD Mobiliteit en Vervoer – Directoraat-generaal Luchtvaart
T: 02/ 277 43 11 - F: 02/ 277 42 59
Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport DOC cargo-securing_guidelines feds 2010 European Commission DG Mobility and Transport - Rue J.-A. Demot, 24-28 B - 1040 Brussels

Ontdek hier ook de gevarenkaarten en tunnelbeperkingscodes gebaseerd op de ADR-wetgeving.

Hoe kunnen bedrijven deze informatie in de praktijk omzetten?

Veel wetgeving is complex geschreven en dus niet altijd voor iedereen toegankelijk. Daarom biedt INDAGO in de eerste plaats meer bruikbare online informatie aan over de behandeling en het transport van gevaarlijke producten. Dit gebeurt via de zelf ontwikkelde KNAP tool (KNAP staat voor Kaartensysteem voor Noodzakelijke en Aangepaste Productinformatie).

Daarnaast gaan we voluit voor de persoonlijke, meer op maat gemaakte aanpak via onze helpdesk. Als u hierop intekent, krijgt u ook viermaal per jaar een nieuwsbrief (de INDAGO mail), die u op de hoogte brengt van de belangrijkste trends en weetjes over veilig transporteren. Klik hier om een voorbeeld van de INDAGO mail te raadplegen.