Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/faq

Personeelsbeheer

Hoe gebeurt de betaling in geval van klein verlet, voor foremannen, assistent-chef-markeerders en conterbazen?

Voor foremannen, assistent-chef-markeerders en conterbazen kan de vergoeding voor een dag klein verlet bestaan uit...

Wat als je ziek bent en een controlearts op bezoek krijgt?

De kans bestaat dat er een controlegeneesheer gestuurd wordt. Je moet daarom steeds het adres opgeven waar je gedurende de periode van de arbeidsongeschiktheid verblijft.

Hoe ziet het inlichtingsblad van het ziekenfonds eruit en wat moet ik hiermee doen?

Het inlichtingsblad van het ziekenfonds bestaat uit drie rubrieken...

Wat als je ongeval betwist of afgewezen wordt als arbeidsongeval?

Indien de arbeidsongevallenverzekering over onvoldoende inlichtingen beschikt om stelling te nemen, kan je ongeval door de verzekeraar in onderzoek genomen...

Klein verlet: zelfde rechten voor samenwonenden als voor gehuwden ?

Indien je samenwonend bent worden je rechten voor het klein verlet gelijkgesteld met die van iemand die gehuwd is...

Wat als je persoonlijke gegevens wijzigen?

Elke verandering van je persoonlijke gegevens moet je persoonlijk en schriftelijk doorgeven aan Cepa. Alleen als je in vast dienstverband bent, mag je werkgever deze...

Hoe kan ik me registreren voor de Cepa mailing?

Elke werknemer kan zich gratis registeren voor Cepa’s automatisch mailingsysteem. Je ontvangt dan wekelijks alle informatie over...

Havenarbeiders versus vaklui: wat is het verschil?

Vaklui zijn werknemers die behandelingstuigen en materieel gericht op havenarbeid maken, onderhouden en herstellen. Het zijn geen erkende havenarbeiders maar...

Hoeveel bedragen de verzekeringpremies voor de hospitalisatieverzekering?

De premies voor havenarbeiders worden betaald door de werkgevers. Voor extra aangesloten gezinsleden zijn vanaf 01/01/2023 volgende premies van toepassing...

Geldt er een wachttijd om recht te hebben op de hospitalisatieverzekering?

Er is geen wachttijd als de inschrijving van gezinsleden gebeurt binnen de 3 maanden na...

Welke hospitalisatiekosten betaalt de hospitalisatieverzekering wel en niet?

Per verzekeringsjaar en per persoon moet je als verzekerde de eerste 123,95 € (gedekte) kosten zelf betalen. Voor de dekking van ernstige...

Wat moet je doen als je iemand uit je gezin ook wil laten opnemen in je hospitalisatieverzekering?

Om je partner of kinderen aan te sluiten, mail je als hoofdverzekerde je trouwboekje of attest van...

Nood aan een nieuwe erkenningskaart?

Soms gratis, soms niet...

Nood aan een vervanging van het werkboek?

Gratis vervanging aan de loketten van Cepa.

Nieuwe Alfapass nodig?

Soms gratis, soms niet...

Wat gebeurt er met de hospitalisatieverzekering als iemand op pensioen gaat?

Werknemers die op pensioen gaan, kunnen aangesloten blijven op voorwaarde dat er geen onderbreking was in de aansluiting. Ook aangesloten gezinsleden kunnen dan...

Wat gebeurt er met de hospitalisatieverzekering bij overlijden?

Indien de hoofdaangeslotene komt te overlijden, kunnen aangesloten gezinsleden de verzekering verderzetten onder dezelfde voorwaarden.

Wat als ik zelf een begunstigde wil aanstellen die recht krijgt op mijn aanvullend pensioen bij overlijden?

Bij de groepsverzekering die je aanvullend pensioen regelt, is automatisch een overlijdensdekking opgenomen. Dat wil zeggen dat wanneer je ...

Vanaf wanneer heb ik recht op een gewaarborgd loon bij ziekte?

Om aanspraak te kunnen maken op een gewaarborgd loon moet je minstens één maand in dienst zijn...

Hoe zit het met vakantie als je pas aan de haven begint te werken?

Indien je pas erkend werd als havenarbeider moet je zo vlug mogelijk aan Cepa bewijzen wat je het vorige en het huidige dienstjaar hebt gedaan, dit om je ...

Wat betekent het systeem van uitputting?

Als dezelfde aandoening je opnieuw treft binnen de veertien kalenderdagen na het einde van je vorige werkonbekwaamheid, dan wordt het systeem van uitputting toegepast...

Wat als je geen recht hebt op je volledige vakantierechten?

Voor havenarbeiders van het algemeen contingent die niet beschikken over volledige vakantierechten kan Cepa ...

Welke regels bepalen of vakantie al dan niet wordt goedgekeurd?

Voor de havenarbeiders in los dienstverband wordt er per categorie en per dag een maximumgrens vastgesteld voor het aantal arbeiders dat...

Hoeveel vakantie mag/moet je aansluitend opnemen?

Indien je behoort tot de 1ste, 2de of 4de aanwervingszitting, ben je verplicht minstens 2 keer een volle week vakantie te nemen. Indien je behoort tot de...

Wat als ik vakantie wil vastleggen voor de drukke maanden juli, augustus en december? En brugdagen?

Dit kan pas vanaf de datum vermeld op de vakantiebrief, die jaarlijks in de maand februari of maart naar jou persoonlijk wordt opgestuurd.

Wat als ik niet voldoende heb kunnen werken als losse havenarbeider om tot 20 wettelijke vakantiedagen te komen?

Bij losse havenarbeiders kan het voorkomen dat zij niet alle dagen gewerkt hebben tijdens het jaar omdat er niet steeds voldoende werkaanbod was voor iedereen. Daardoor hebben zij...

Wat als ik bijkomende vakantie met bestaanszekerheid (BVBZ) of dagen vrijstelling van stempelcontrole (VC) heb opgenomen, word ik hiervoor vergoed?

Als je bijkomende vakantie met bestaanszekerheid (BVBZ) opneemt, dan ontvang je hiervoor een vergoeding via de uitbetalingsinstelling na de afgifte van...

Klein verlet: wat als de gebeurtenis die zich voordoet plaats vindt in het weekend ?

Enkel havenarbeiders van de 4e aanwerving hebben uitzonderlijk recht op een dag klein verlet op vrijdag indien de gelegenheid die recht op...